Tractaments de Reproducció Assistida Microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI)

La ICSI, indicada en un principi pel tractament del factor masculí sever, és una tècnica àmpliament difosa entre els laboratoris de reproducció assistida.

La microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides consisteix amb la introducció, mitjançant una micro agulla, d’un espermatozoide al citoplasma de l’òvul. Aquest procediment complex requereix una alta capacitació de l’equip biològic que el realitza.

Després de l’estimulació de l’ovulació i la punció fol·licular dins d’un cicle de Fecundació in Vitro, s’identifiquen, processen i denuden (“netegen”) els oòcits, per finalment ser microinjectats.

Només es microinjecten els oòcits que estiguin en un estadi de metafase-II (madurs). El procés de microinjecció espermàtica és tècnicament molt complicat. Esquemàticament consisteix en fixar l’oòcit, captar un espermatozoide prèviament immobilitzat i introduir-lo al citoplasma de l’òvul, sense produir-li cap lesió. Tot aquest procés es realitza amb un micromanipulador. Posteriorment a la microinjecció, els oòcits són emmagatzemats en un incubador biològic que té una temperatura de 37 graus C., amb concentració d’anhídrid carbònic i grau d’humitat similar al del cos humà.

Les indicacions principals de la ICSI són fallada en la formació d’embrions durant un cicle de Fecundació in Vitro amb tècnica “clàssica” i factor masculí sever. El nostre centre de reproducció assistida realitza sempre aquesta tècnica per protocol (excepte indicació de IMSI).

Last Update: 05/09/2014
References:
– Palermo, G., Joris, H., Devroey, P., Van Steirteghem, A.C., 1992. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 340, 17–18.
– Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.
– Flaherty S, Payne D, Matthews C: Fertilization failures and abnormal fertilization after intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 131: 155-164, 1998
– L.K. Smith et al. Treatment of mild/moderate male factor infertility with in vitro fertilization (IVF) instead of intracytoplasmic sperm injection (ICSI): a ten-year retrospective analysis. Fertil Steril 2007; Volume 88, Supplement 1, Pages S116–S117.